No more school

Fri Jun 24, 2005 1:50 pm

NO MORE SCHOOL
NO MORE SCHOOL
NO MORE SCHOOL
NO MORE SCHOOL
NO MORE SCHOOL
NO MORE SCHOOL
NO MORE SCHOOL
NO MORE SCHOOL
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:

Fri Jun 24, 2005 2:23 pm

Yeah but now you can't play in the shop.

Bill